Warunki sprzedaży, dostawy i płatności

1. Informacje ogólne

Masko Technology sp. z o.o. (zwana dalej Masko Technology) ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży, dostawy i płatności (zwanych dalej Warunkami), w dowolnym momencie, przy jednoczesnym publikowaniu aktualnej wersji na stronie internetowej Masko Technology. Zamówienia podlegają aktualnej wersji Warunków opublikowanych na stronie internetowej w momencie składania tychże zamówień.

Wszelkie zmiany od niniejszych Warunków uzgodnione między Masko Technology a klientem muszą zostać zawarte pisemnie.

2. Oferty

Oferty są ważne przez 4 tygodnie od daty ich wystawienia. Wszystkie oferty zostały złożone zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami PERFAG. Oferowane ceny mogą ulec zmianie w przypadku dostarczenia przez klienta dodatkowych danych i wprowadzenia przez niego zmian.

3. Zamówienia

Wszystkie zamówienia są obowiązujące dla zamawiającego od momentu ich złożenia w formie pisemnej, natomiast dla Masko Technology są obowiązujące po pisemnym potwierdzeniu otrzymanego zamówienia. Masko Technology w Potwierdzeniu Zamówienia oświadcza, że produkty w określonej cenie mogą być dostarczone w ilości i jakości, zgodnymi z danymi otrzymanymi od klienta. Techniczna specyfikacja produkcji to PERFAG, jednak Masko Technology nie zobowiązuje się do sprawdzania wszystkich danych od klienta, czy są z nią zgodne. Wszystkie otrzymane dane są traktowane jako kopie oryginalnych zapisów klienta i będą zwracane tylko na żądanie klienta. Rysunki, dokumentacja techniczna i informacje techniczne otrzymane przez jedną ze stron nie mogą być używane do celów innych, niż te, dla których zostały przekazane, bez zgody strony przekazującej. Masko Technology nie zobowiązuje się do przechowywania danych ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. W przypadku zmiany zamówienia przez klienta w trakcie jego realizacji, klient ponosi koszty rozpoczętej produkcji. W przypadku całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia przez klienta, Masko Technology zastrzega sobie prawo do roszczenia o odszkodowanie.

Tolerancja zmian w dostawie: różnica w ilości dostarczonego towaru względem zamówienia mieści się w granicach +10% /-0 %. Ewentualna różnica zostanie uwzględniona na rachunku a klient zobowiązany jest do zapłaty.

4. Warunki płatności

Ogólne warunki płatności to 14 dni netto. W przypadku płatności po terminie bez uprzedzenia, odsetki naliczane są automatycznie. Stopa procentowa jest wyszczególniona w rachunku. Naliczone odsetki muszą zostać uiszczone natychmiast przed kolejnymi zadłużeniami bieżącymi. Klient zobowiązany jest do zapłaty ewentualnej różnicy dostarczonego towaru mieszczącego się w granicach tolerancji.

5. Koszt początkowy

Przy rozpoczęciu produkcji z nowymi danymi klient zostanie obciążony jednorazową kwotą rozpoczęcia produkcji. Również w przypadku zmiany danych, klient zostanie obciążony jednorazową kwotą, która związana jest z korektą danych użytych do rozpoczęcia produkcji. W przypadku, gdy klient chce wprowadzić poprawki lub zmiany, ich koszty zostaną dodatkowo doliczone. Dostosowane (zmienione) dane zostaną z powrotem wysłane do klienta.

6. Ceny i regulacja kursu walut

Ceny produktów przekazywane są klientowi w formie pisemnej, w postaci aktualnej oferty. Zgodnie z ustaleniami między Masko Technology a klientem oferowana cena może być przedstawiona w walucie USD, EUR lub PLN, jednak cena ta zawsze zależna jest od aktualnego kursu USD, będącego podstawą przygotowywania ofert. Jeżeli kurs wymiany ulegnie zmianie po zawarciu kontraktu, Masko Technology będzie posiadać prawo do odpowiedniej zmiany ceny.

7. Dostawy

Terminy i warunki dostaw ustalane są indywidualnie i zawarte są w każdej ofercie. W przypadku ewentualnego ryzyka opóźnienia dostawy Masko Technology poinformuje klienta o tym fakcie niezwłocznie, jednocześnie podając planowaną datę dostawy. Masko Technology nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie dostawy z przyczyn spowodowanych przez siłę wyższą lub działania klienta, wpływające na opóźnienie.

W przypadku opóźnień spowodowanych siłą wyższą lub działaniem klienta, okres dostawy zostanie przedłużony o czas, wymagany w danych okolicznościach. Klient nie będzie w żadnym wypadku uprawniony do odszkodowania za szkody pośrednie, wynikowe ani specjalne spowodowane opóźnieniem bądź z nim związane.

8. Normy standardu IPC

Masko Technology postępuje zgodnie ze standardem IPC 6012.

9. Gwarancja i reklamacje

Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktów w momencie dostawy. Reklamacje i uwagi należy przekazać Masko Technology w formie pisemnej niezwłocznie od momentu odkrycia ewentualnych wad, nie później jednak niż cztery tygodnie po otrzymaniu towaru. Jeżeli klient nie złoży reklamacji w ciągu czterech tygodni, traci prawo do reklamacji. Jedynie pisemnie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Masko Technology. Reklamacje dotyczące błędów lub braku informacji w plikach produkcyjnych / dokumentacji lub wad konstrukcyjnych wynikających z projektu nie będą uznawane. Zwrot produktów musi zostać zaakceptowany przez Masko Technology. Produkty zwracane należy zapakować tak samo, jak były zapakowane w momencie odbioru. Celem rozpatrzenia reklamacji Masko Technology zastrzega sobie prawo do dokonania analizy destrukcyjnej zmontowanych płyt, które zostały zwrócone do przebadania. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony bądź wymieniony. Transport związany z naprawą lub wymianą wadliwych produktów będzie się odbywał na koszt Masko Technology, zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Masko Technology.

10. Odpowiedzialność i odszkodowania

Masko Technology ponosi odpowiedzialność jedynie za uszkodzony produkt, który dostarczyło do klienta. W przypadku uznania reklamacji, Masko Technology dostarczy klientowi w ciągu uzgodnionego czasu nowy produktu tego samego rodzaju, w tej samej wersji i w tej samej ilości, co produkty wadliwe lub, jeśli to możliwe, naprawi wadliwe produkty. Odpowiedzialność Masko Technology jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych produktów. Odpowiedzialność Masko Technology jest bezwzględnie ograniczona do wad, które zostaną ujawnione w ciągu sześciu miesięcy od dnia dostarczenia produktów do klienta, pod warunkiem, że klient obchodził się z produktami i przechowywał je z zastosowaniem należytej staranności. Masko Technology nie ponosi odpowiedzialności za szkody wytwarzanych przez klienta produktów lub produktów, których częścią składową jest materiał Masko Technology. Nie ma możliwości wypłaty odszkodowania za zmontowane komponenty, ponowne zaprogramowanie urządzeń lub inne koszty przeróbek lub napraw w kwocie wyższej niż dwukrotność ceny wadliwej płytki, chyba że pisemnie zostanie uzgodnione inaczej. Masko Technology zastrzega sobie prawo do przeprowadzania analiz reklamacji we własnych laboratoriach jakości, bez możliwości pokrycia kosztów w zewnętrznych laboratoriach. Masko Technology w żadnym wypadku nie odpowiada za utratę zlecenia przez klienta, za jego utracone korzyści i / lub inne pośrednie straty. Dotyczy to również kosztów wynikających z opóźnień w dostawie / i lub błędów dostaw. Odpowiedzialność Masko Technology będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty 15000 Euro.

11. Siła wyższa

Każda ze stron ma prawo zawiesić realizację swoich obowiązków wynikających z kontraktu w stopniu, w jakim ich realizacja jest utrudniona lub stała się krańcowo uciążliwa z przyczyn pozostających poza kontrolą stron, takich jak m.in. pożar, wojna, spory branżowe, ograniczenia korzystania z władzy oraz defekty lub opóźnienia dostaw przez podwykonawców spowodowane przez jakiekolwiek z tych przyczyn. Okoliczności pozostające poza kontrolą stron, bez względu na to, czy występują przed czy po zawarciu kontraktu, uprawniają do zawieszenia realizacji obowiązków tylko wówczas, jeżeli nie można było przewidzieć ich wpływu na realizację kontraktu w momencie zawierania kontraktu.

12. Koszty transportu

Koszty oraz ryzyko transportu z siedziby Masko Technology ponosi klient.

13. Przepisy prawa

Wszystkie kontrakty zawierane przez Masko Technology ze swoimi klientami podlegają niniejszym Warunkom. Nieporozumienia odnośnie dostaw i płatności oraz wszelkie inne nieporozumienia będą ostatecznie rozstrzygane w sądzie z lokalizacją odpowiednią siedzibie firmy Masko Technology sp. z o.o. Stosunki między stronami regulowane są przez prawo Polskie.